between jobs

Eileen Kramer - dancer

Eileen Kramer born 1914 – a member of the the Bodenwieser Ballet

Eileen Kramer - dancer
Eileen Kramer – dancer

 

2012 Moran Prize finalist

 

 

 

 

 

Cindy And Nayleen , at home in Waterloo . 2013 Moran semi finalists

2012
Moran Prize semi finalist

 

 

 

 

 

 

 

Merrylands 
Merrylands